Spoločnosť IT Way, s.r.o. získala podporu na realizáciu projektu s názvom Inovácia procesu spoločnosti IT Way, s.r.o. Hlavným cieľom projektu bude “ Zvýšenie podielu ziskovosti MSP v Bratislavskom kraji pomocou podpory kreatívneho priemyslu v spoločnosti IT Way, s.r.o.“ Uvedený cieľ vyplýva predovšetkým zo snahy spoločnosti IT Way, s.r.o. prispieť k rozvoju konkurencieschopných MSP, čím sa zabezpečí podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenie sa do procesu inovácií. Realizáciou projektu sa dosiahne inovácia procesu spoločnosti, zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti nielen na lokálnej, ale aj na národnej úrovni. Uvedené bude mať za následok zvýšenie produktivity práce, vytvorenie nových pracovných miest v spoločnosti, rast služieb, pridanej hodnoty, ako aj rast tržieb za vlastné výrobky a služby. Projekt je v súlade s RIS3 SK – s oblasťou hospodárskej špecializácie „informačné a komunikačné produkty a služby“. Hlavná aktivita projektu „Rozvoj MSP v kreatívnom priemysle“ bude realizovaná pomocou inovácie procesu. Kreatívni zamestnanci spoločnosti sa budú v rámci svojej pracovnej doby zaoberať vytváraním kreatívnych riešení v oblasti sady nástrojov, v rámci ktorých by sa mohli rýchlo a progresívne dotvoriť rôzne funkčné rozšírenia nových, alebo už existujúcich aplikácií. Následne budú môcť vyvinúť nové produkty/služby, ktorú budú predávať konečným užívateľom.

Výška poskytnutého NFP: 196 996,10 EUR